زیباجو : آتروفی عضلانی چیست؟

آتروفی عضلانی چیست؟ وب‌سایت تناسب اندام: یک سبک زندگی بی تحرک و نداشتن فعالیت بدنی منظم می تواند باعث ضعف عضلانی شود. از عدم استفاده نشات می گیرد و می تواند به آتروفی عضلانی منجر شود. اما آتروفی عضلانی چیست و برای معکوس کردن آن، چه کاری می تواند انجام شود؟  هدر رفتن عضلهآتروفی عضلانی، از دست دادن یا کم شدن توده عضلانی است. واژه های مترادف برای آن عبارتند از هدر رفتن ...