اشتباهات مالی در زندگی

178505مشکلات مالی و بدهی یکی از بخش های گریز ناپذیر زندگی برخی از افراد جامعه است ولی به راستی چرا و به طبع کدام یکی از اشتباهات مالی ، بحران مالی رخ می دهد؟ بسیاری براین باورند که پول منشا تمام بدبختی هاست. آنها نمی دانند که پول به نوبه خود چیز بدی نیست، بلکه ناتوانی در استفاده از آن و واسطه قراردادن آن در ارتباطات انسانی، به خصوص در زندگی ...