رسیدن به موفقیت در گرو این کارهاست

سخنی-با-نوجوانان1زندگی سراسر آموختن است. سراشیبی و سربلندی، پیروزی و شکست. برای کسانی که از پایین به افرادی که در بالای نردبان موفقیت هستند نگاه می کنند، رسیدن به موفقیت به نظر سخت است.  پس عامل موفقیت آن ها چیست؟ آیا در پیشرفت و موفقیت آن ها، پای سحر و جادو در میان بوده است؟  برای رسیدن به موفقیت تنها یک عامل موثر نیست، بلکه مجموعه ای از نگرش ها و ...