فال درختان

طالع بيني درختان 1 فروردين - درخت بلوطدرخت بلوط (شجاع) طبعي قوي دارند دلير و نيرومند ميباشند و در کارها بسيار سختگير و مستقل عمل ميکنند . حساس بوده و به تغيير علاقه اي ندارند. هميشه پايشان را روي زمين نگه مي دارند و اهل عمل مي باشند. 2 فروردين الي 11 فروردين - درخت فندقدرخت فندق (غير عادي) دلربا - بي صبر و خيلي فهيم ميباشند. مبارزي فعال براي جنبشهاي اجتماعي بوده محبوب ...